Условия за ползване

Общи условия

„Къща с градина” EООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, Ж.К. “Люлин”,  бл. 615, вх. А, ет. 2, ап. 3, ЕИК 203014078.
„СТ Вижън” ЕООД” е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н “Средец”, ул. “Любен Каравелов” № 22, ЕИК 204464815, Номер: BG70001522999324

ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на „Къща с градина” ООД, обслужван от „СТ Вижън” ЕООД”, Вие приемате без ограничения и безусловно настоящите Условия за ползване.

Собственост над съдържанието

Съдържанието на уебсайта, изразено в  текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на „Къща с градина” EООД, е изрично забранено.

Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни
гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02 9153 518
Email: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
гр. София, пл.Славейков №4А, ет.3, 4 и 6
тел.: +359 2  980 25 24 факс: +359 2  988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Интернет страница: www.kzp.bg

Използване на уеб сайта

Всяко използване на сайта www.kyshtaigradina.bg означава, че Вие сте се запознали внимателно с настоящите Общи условия за ползване и сте се съгласили да ги ползвате безусловно.Общите условия могат да бъдат изменяни от „Къща с градина” ЕООД, както и от „СТ Вижън” ЕООД” – дружеството, осъществяващо организацията и управлението на сайта по всяко време чрез тяхната актуализазция.

Промените

„Къща с градина” EООД АД има право да осъществява промени на Общите условия за ползване едностранно по всяко време по своя преценка или ако такива се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Във всеки случай на промяна, Общите условия са задължителни за всички клиенти и/или потребители и „СТ Вижън” ЕООД” ще информира за това Потребителите чрез публикуване на промените в уебсайта www.kyshtaigradina.bg

Недопустими действия и забрани

Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Задължения на потребителя при регистриране

Предвид ползването на виртуалния магазин kyshtaigradina.bg Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма. С оглед сигурността и защитата на своите Потребители, „Къща с градина” ООД  уведомява родителите, че продуктите и услугите са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните на уебсайта Услуги. При прекратяване на действието на настоящите Общи условия между  „Къща с градина” EООД АД и Потребителя, „Къща с градина” EООД АД премахва потребителския профил на Потребителя и заличава паролата му за достъп до него. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрирания Потребител чрез попълване на контактната форма ТУК.

Политика за защита на лични данни

1. „Къща с градина” ООД и  “СТ Вижън” ЕООД предприемат необходимите мерки и носят дължимата отговорност за защита на личните данни на Потребителя, които стават негово достояние във връзка и като резултат от използването на сайта, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
2. В полетата на регистрационния формуляр, попълван от Потребителя при създаване на профил на www.kyshtaigradina.bg и в полетата на формуляра за он-лайн поръчка, “СТ Вижън” ЕООД ясно маркира задължителните и доброволните елементи от предоставяните лични данни, както и резултатът от отказ за тяхното попълване и предоставяне. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят изразява съгласие данните за него да бъдат обработвани по предвидения в тях ред. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки, които дават възможност за свободен достъп до личните данни, обявени от Потребителя. Впоследствие, ако желае, Потребителят има правото и техническата възможност, чрез редакция на настройките, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.
3. В случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица, “СТ Вижън” ЕООД има право да предостави личните данни на Потребителя на съответните компетентни държавни органи в съответствие с действащото българско законодателство.
4. “СТ Вижън” ЕООД събира и използва информацията за Потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Личните данни, предоставени от Потребителите, са използвани от “СТ Вижън” ЕООД за анализ и подобрение ефективността и работата на www.kyshtaigradina.bg за управление на създадените он-лайн поръчки, за доставка на поръчаните продукти; за защитена обработка на плащания през криптирана линия; за комуникация с Потребителите относно он-лайн поръчки и продукти. “СТ Вижън” ЕООД съхранява личните данни за период от 5 години. При всяко следващо предоставяне започва да тече нов петгодишен период.
5. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за продажба, сключван от разстояние на сайта kyshtaigradina.bg.
6. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в kyshtaigradina.bg, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, да бъдат използвани и разпространявани от “СТ Вижън” ЕООД за целите на директния маркетинг, освен ако потребителят изрично не забрани достъпа до тях. Действията на Потребителя в  kyshtaigradina.bg (създавани поръчки, харесвани продукти, задавани въпроси, коментари и др.) и информацията за он-лайн поръчките му (брой, цена, конкретни заглавия, обща сума) винаги могат да бъдат използвани от “СТ Вижън” ЕООД за целите на директния маркетинг, когато това не противоречи на действащото българско законодателство.
7. “СТ Вижън” ЕООД се задължава да не разкрива никаква част от личните данни на Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
– е получило изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или на по-късен етап;
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
– личните данни се предоставят на фирми, обработващи лични данни за целите на игри, провеждани от маркетинг-агенция;
– други, посочени в закона случаи.
8. С регистрацията си в kyshtaigradina.bg  Потребителят разрешава в потребителските му профили в kyshtaigradina.bg  , Facebook, Google+ или където и да било другаде във виртуалното пространство или на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от “СТ Вижън” ЕООД.
9. При създаване на он-лайн поръчка “СТ Вижън” ЕООД обработва лични данни на Потребителя, необходими за изпълнение на създадената от Потребителя он-лайн поръчка – Имена, Тел.номер, Адрес, E-mail и ЕГН /при изискана от потребителя фактура на физическо лице/.
Потребителят се съгласява, че при сключване на договор за продажба от разстояние, част от неговите лични данни ще бъдат предоставени на съответната фирма-подизпълнител за целите на осъществяването на доставка на създадената он-лайн поръчка. Такива лични данни са: Имена, Адрес, Тел.номер.

Конфиденциалност на комуникацията

Потребителите, приемайки настоящите Общи условия, се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с тях, да бъдат използвани от “СТ Вижън” ЕООД за изпращане на съобщения и водене на кореспонденция, свързана с последствията, възникнали като следствие от ползването на сайта kyshtaigradina.bg.

Право на възражение

Потребителят има възможност по всяко време да изрази писмено възражение личните му данни да бъдат обработвани от kyshtaigradina.bg. Потребителят може да предяви претенция и да оттегли съгласието си личните му данни да бъдат обработвани от “СТ Вижън” ЕООД, като ни пишете ТУК.

Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие с настоящите Общи условия.

Използване на IP адреси, бисквитки (cookies) и други технически данни

С цел подобряване качеството на уебсайта, kyshtaigradina.bg наблюдава кои негови сeкции се посещават и колко време продължават тези посещения. Този мониторинг се осъществява чрез регистрация на IP адресите на компютрите на потребителите, а също и чрез използване на бисквитки. Регистрацията на IP адреса е част от системната администрация и не предполага директно идентифициране на посетителя. Системата за мониторинг на сайта наблюдава и други системни параметри като операционна система, вид браузер, резолюция на монитора и др., които не представляват лични данни, не могат да послужат за идентификация на потребителите и се използват за статистически цели. Фразите, въведени от потребителите във формулярите за търсене също се наблюдават, но в обобщен вид, непозволяващ да бъдат свързани с конкретни потребители.

Бисквитките (cookies) са малки текстови файлове, които уеб сървърът записва в устройството на потребителите, за да отчита трафика, който потребителят генерира в уебсайта. Бисквитките се използват от системата за онлайн поръчки на сайта, както и други негови функции. Всеки път, когато потребителят добави някое издание в поръчката си, информацията за него се съхранява на устройството. Бисквитките се обновяват всеки път, когато потребителят посещава kyshtaigradina.bg. Те не могат да послужат за идентификация – те само разпознават, че в миналото e посетен kyshtaigradina.bg и така помагат за подобряване на потребителското изживяване. Всеки сайт може да има достъп само до бисквитките, записани от него. Бисквитките не съдържат лични данни, но могат да съдържат информация, която е въведена от потребителя. Чрез бисквитките не се получава достъп до данни, поместени върху паметта на устройството. В рамките на услугата, която предоставяме на нашите партньори рекламодатели, те също използват бисквитки. Бисквитки се използват и от системата за анализ на трафика Google Analytics, както и от плъгините за социалните мрежи, инсталирани в сайта.

“СТ Вижън” ЕООД и доставчиците на услуги на “СТ Вижън” ЕООД използват долупосочените видове бисквитки:
* задължителни бисквитки /essential cookies/ – този вид бисквитки е нужен за функционирането на сайта kyshtaigradina.bg. Например, потребителски сесии. Забраната на този вид бисквитки означава невъзможност за влизане в създадения от Потребителя акаунт на kyshtaigradina.bg, създаване на он-лайн поръчка и всякакви други базисни функционални действия;
* бисквитки за функционалност и ефективност /performance and functionality cookies/ – този вид бисквитки е свързан с предпочитанията на Потребителите, разпознаване на потребителите; предоставяне на информация, свързана с предпочитанията на Потребителите; анализ на работата на сайта kyshtaigradina.bg за временно съхраняване на анонимизирана информация, чрез която на Потребителите се предоставят релевантни предложения; във връзка със спомагателни за сайта дейности.

Възможно е да настроите браузера си да не приема бисквитки. Можете да отхвърляте и нашите бисквитки, но в този случай има риск определени функции в някои от секциите на сайта да не бъдат активни, например поръчката на издания. Докато не промените настройките на браузера си, бисквитките ще се записват/обновяват всеки път, когато влезете в сайта ни и с използването му вие се съгласявате на това.

Бисквитки на трети страни – с рекламни цели

“СТ Вижън” ЕООД използва външни услуги – рекламни мрежи, които също могат да създават бисквитки в браузъра на Потребителя. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от “СТ Вижън” ЕООД. Данните в тях са анонимизирани. Тези външни услуги имат за цел предоставяне на възможност за провеждане на рекламни кампании. Те могат да използват бисквитки с цел идентифициране и персонализация на реклами към платформата ни във външни сайтове и услуги. Външни реклами от такова естество са: Google AdWords, Facebook Ads, Criteo и др.

Бисквитки на трети страни – за функционалност
Във връзка с инструменти на трети страни, които са интегрирани в сайта kyshtaigradina.bg, възникват друг вид бисквитки – като следните опции: Вход с Facebook, Вход с Google+. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от”СТ Вижън” ЕООД. От страна на “СТ Вижън” ЕООД може да бъде предоставена техническа възможност за забраняването на този вид бисквитки. В тази връзка, ако Потребителите не желаят те да възникват, не би следвало да използват горепосочените външни инструменти, интегрирани в сайта kyshtaigradina.bg

Цени

Всички цени на Продуктите или Услугите са крайни, обявени са в лева /лв./, с включено ДДС и всички други изисквани данъци или такси. “СТ Вижън” ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на правене(създаване) на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на информацията виртуалният магазин “СТ Вижън” ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови в 14-дневен срок сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива. Всички продукти, включително такива в промоция или намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в уебсайта.

Доставка

Доставката на поръчаните стоки се извършва от “СТ Вижън” ЕООД онлайн, според посочените срокове и според предложените на уебсайта възможности. “СТ Вижън” ЕООД не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение, в случай на причини, породени от непреодолими природни явления и/или поради независещи от “СТ Вижън” ЕООД обстоятелства.
“СТ Вижън” ЕООД има право да не достави част или всички продукти или да не изпълни част или всички продукти по своя преценка включително, но не само поради изчерпване на наличност или промяна на цената. “СТ Вижън” ЕООД уведомява за това Потребителите чрез имейл или телефонно обаждане. Единствената отговорност на “СТ Вижън” ЕООД е да възстанови в 14-дневен срок на Потребителя получената предварително цена на Продукта/Продуктите, ако има такава.
В случай, че поръчан и заплатен предварително Продукт или Услуга не може да бъде доставен/предоставен от “СТ Вижън” ЕООД Потребителят ще бъде информиран за това и “СТ Вижън” ЕООД ще възстанови по предоставена от Потребителя сметка сумата, заплатена от Потребителя в 14-дневен срок.

Плащане на закупени стоки и услуги

При плащане по банков път в лева, Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на “СТ Вижън” ЕООД в  Уникредит Булбанк и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва  номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.
При електронно плащане с дебитна или кредитна карта Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка и едва след като транзакцията бъде потвърдена, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва  номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.
В случаи на он-лайн плащания или плащания по банков път, “СТ Вижън” ЕООД не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя във връзка с транзакцията. Разходите, свързани с плащания от такова естество, са единствено за сметка на Потребителя.

Електронни издания

При закупуване на електронни издания, Потребителят се задължава да се запознае с информацията „Как да четем електронни издания”
“СТ Вижън” ЕООД не носи отговорност за невъзможността за ползване на продукта при неспазване на посочените указания!

Отказ от закупена стока

Съгласно чл. 57, ал.10 от ЗЗП, изключение правят периодични издания, списания; съгласно чл.57 ал. 13 от ЗЗП относно цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител; съгласно чл. 57, ал.9 от ЗЗП, относно запечатани звукозаписи или видеозаписи, които са разпечатани след доставката, не се прилага правото на отказ.

Алтернативно решаване на спорове /АРС/

При възникнал спор, който е отнесен за разглеждане от потребителя директно към търговеца, но не е бил решен между тях, потребителят има възможност за Алтернативно решаване на спорове /АРС/ https://kzp.bg/
Алтернативното решаване на спорове между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии.
Потребителите имат две възможности:
* Да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.
* Да подадат заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП, намиращо се в текущата секция. Информация за видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисия. https://kzp.bg/login

Публикуване на коментари

Потребителите имат възможност да изразяват мнения и оценки относно предлаганите продукти в секция Коментари на уебсайта. Допускат се само мнения, свързани с конкретния продукт или автор. Ще бъдат изтривани мнения, съдържащи обидно или нецензурно съдържание, написани само с главни букви, написани на латиница, съдържащи препратки към други сайтове. В случай, че http://kyshtaigradina.bg констатира многократно нарушаване на условията за публикуване на коментари, се запазва правото да се ограничи възможността на Потребителя да публикува мнения в раздела.

Други

„Къща с градина” EООД си запазва правото да изпраща рекламни съобщения на потребителите, създали он-лайн поръчка на www.kyshtaigradina.bg, с изключение на случаите, в които те са изразили несъгласие да получават такива. „Къща с градина” EООД АД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване. „Къща с градина” EООД си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
„Къща с градина” EООД не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време. „Къща с градина” EООД не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.
Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: www.kyshtaigradina.bg

Отговорност

„Къща с градина” EООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.  „Къща с градина” EООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.
„Къща с градина” EООД не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на уебсайта www.kyshtaigradina.bg, и не носи отговорност за такова съдържание.
„Къща с градина” EООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайтът.
„Къща с градина” EООД не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до ползването на уебсайта.

Връзки към уебсайтове на трети лица

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от „Къща с градина” EООД. Тези връзки са предоставени само за удобство на Потребителите. „Къща с градина” EООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.